ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ

Ο παρών κανονισμός ψηφίστηκε µε την νόμιμή πλειοψηφία από το Δ.Σ. του Συλλόγου.  

Για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή διατάξεων του κανονισμού αυτού απαιτείται απόφαση του  ∆.Σ. του Α.Σ.Α.Θ. 

Τα μέλη του Συλλόγου, οι αθλούμενοι, οι γονείς και κηδεμόνες των αθλητών και γενικά οι  χρήστες των γηπέδων πρέπει να αποδεχθούν τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό. 

Άσκηση στο γήπεδο γίνεται με κράτηση διαδικτυακά με προϋποθέσεις και όρους ως ακολούθως 

• Δικαίωμα χρήσεως των γηπέδων του Α.Σ.Α.Θ. έχουν μόνο οι αθλούμενοι που  συμμετέχουν στις προπονήσεις του Συλλόγου και μάλιστα οι ταμειακώς ενήμεροι ως  προς τις υποχρεώσεις τους έναντι του Συλλόγου και των προπονητών. Αθλούμενοι  που δεν συμμετέχουν στις προπονήσεις δεν έχουν δικαίωμα χρήσης των γηπέδων  κατά τις ώρες πού αυτά είναι παραχωρημένα σύμφωνα με τις εκάστοτε συμφωνίες  με τον Δήμο Αλίμου. 

• Οι διαθέσιμες ώρες προς κράτηση των γηπέδων φαίνονται στο ηλεκτρονικό  σύστημα κρατήσεων. Πιθανές προσθήκες ή μειώσεις αυτών των ωρών εμφανίζονται  αυτόματα στο σύστημα. 

• Κάθε αθλούμενος έχει δικαίωμα σε μία (1) ενεργή κράτηση κάθε εβδομάδα. Σε  περίπτωση μη κράτησης την τρέχουσα εβδομάδα, έχει την δυνατότητα να κάνει  κράτηση για την επόμενη. 

• Το δικαίωμα κράτησης ανανεώνεται μετά τις 22:00 της Κυριακής και αφορά στην  επερχόμενη εβδομάδα. 

• Στο ηλεκτρονικό σύστημα εμφανίζονται οι διαθέσιμες ώρες για κράτηση από τον  συγκεκριμένο παίκτη. Σε περίπτωση που κάποια ώρα δεν εμφανίζεται διαθέσιμη,  σημαίνει ότι κάποιο κριτήριο που αφορά στον παίκτη την έχει διαγράψει. (πχ ο  παίκτης έχει ήδη μια κράτηση) 

• Οι παίκτες οφείλουν σε περίπτωση αλλαγής συμπαικτών να δηλώνουν τα νέα  ονόματα στην κράτηση. (Αυτό μπορεί να γίνει ακυρώνοντας την αρχική κράτηση και  δημιουργώντας μια νέα) 

➢ Ακύρωση παιχνιδιού μπορεί να γίνει μέχρι και τέσσερις (4) ώρες πριν την έναρξή  του

Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρχικώς δηλωμένοι αθλούμενοι στην κράτηση χάνουν το δικαίωμα κράτησης για την επόμενη εβδομάδα. Σε περίπτωση υποτροπής, η ποινή  αυτή διπλασιάζεται. 

• Ο χρόνος ασκήσεως στα γήπεδα του Α.Σ.Α.Θ. είναι μια (1) ώρα ανεξάρτητα αν η  άσκηση αναφέρεται σε μονό ή σε διπλό παιχνίδι. 

• Μόλις λήξει ο χρόνος άσκησης των αθλουμένων όπως αυτός αναγράφεται στο  ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων, υποχρεούνται να σταματήσουν άμεσα την  άσκηση και να αποχωρήσουν από το γήπεδο, διευκολύνοντας έτσι την σωστή τήρηση του προγράμματος. 

• Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο χρόνος ασκήσεως και δεν υπάρχουν  αναμένοντες αθλούμενοι του συλλόγου, τότε ο χρόνος άσκησης μπορεί να  παραταθεί μέχρι την προσέλευση των επομένων.  

• Οι αθλούμενοι μπορούν να προσκαλούν μη μέλη (φιλοξενία – guest) μέχρι 1 φορά  τον μήνα.  

➢ Οι αθλούμενοι μπορούν να κάνουν και περισσότερες από μια κράτηση  αρκεί η διαθέσιμη ώρα να έχει την ένδειξη ‘Ελεύθερη κράτηση’. 

Μια διαθέσιμη ώρα αποκτά αυτή τη δυνατότητα 3 ώρες πριν της έναρξης  της. Τότε ο αθλούμενος που είχε ήδη άλλη κράτηση βλέπει διαθέσιμη  εκείνη την ώρα 

Σε περίπτωση προγραμματισμένης διεξαγωγής αγώνων όλα τα γήπεδα διατίθενται στους  αγώνες και το σύστημα κράτησης γηπέδων θα λειτουργεί με περιορισμούς. Οι αθλούμενοι  θα ενημερώνονται από ανακοίνωση τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν. 

Ο παρών κανονισμός υπόκειται σε αλλαγές οποτεδήποτε αποφασιστεί από το Δ.Σ. 

email: asathalimos@gmail.com

τηλ: 6944698697

el