ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

Ο παρών κανονισμός ψηφίστηκε µε την νόμιμη πλειοψηφία από το Δ.Σ. του Συλλόγου.  

Για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή διατάξεων του κανονισμού αυτού απαιτείται απόφαση  του ∆.Σ. του Α.Σ.Α.Θ. 

Τα μέλη του Συλλόγου, οι αθλούμενοι, οι γονείς και κηδεμόνες των αθλητών, οι  προπονητές και γενικά οι χρήστες των γηπέδων πρέπει να αποδεχθούν τον παρόντα  εσωτερικό κανονισμό. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου έχει αποτιμήσει την χρήση ενός γηπέδου για οποιαδήποτε ώρα  χρήσης του, έναντι ενός συμβολικού τιμήματος, προκειμένου αυτό να συνδράμει στο  βαθμό που είναι εφικτό, στην συντήρηση, την καθαριότητα, την ευπρεπή εμφάνιση του  αθλητικού χώρου, την αγορά εξοπλισμού καθώς και να αποκτήσει τις προϋποθέσεις για  την επέκταση των εγκαταστάσεων. 

Όλα τα μέλη έχουν την υποχρέωση : 

– Να καταβάλουν τακτικά τις προς τον Σύλλογο τις συνδρομές τους, οι οποίες ορίζονται  από το Δ.Σ. ανεξάρτητα αν κάνουν χρήση ή όχι των δικαιωμάτων που τους παρέχει το  καταστατικό. 

-Να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού και  τις αποφάσεις των Γ.Σ. και των Δ.Σ. 

Άσκηση στο γήπεδο γίνεται με κράτηση διαδικτυακά με προϋποθέσεις και όρους ως  ακολούθως 

• Δικαίωμα χρήσεως των γηπέδων του Α.Σ.Α.Θ. έχουν μόνο οι αθλούμενοι που  συμμετέχουν στις προπονήσεις του Συλλόγου και μάλιστα οι ταμειακώς ενήμεροι  ως προς τις υποχρεώσεις τους έναντι του Συλλόγου και των προπονητών. Αθλούμενοι που δεν συμμετέχουν στις προπονήσεις δεν έχουν δικαίωμα χρήσης  των γηπέδων κατά τις ώρες πού αυτά είναι παραχωρημένα σύμφωνα με τις  εκάστοτε συμφωνίες με τον Δήμο Αλίμου. 

• Οι ώρες λειτουργίας των γηπέδων είναι αναρτημένες στα γήπεδα και στον  ιστότοπο του συλλόγου. Είναι δε συμφωνημένες με τον Δήμο Αλίμου.  

• Οι κρατήσεις των γηπέδων γίνονται μετά τις 22:00 της Κυριακής και αφορούν την  τρέχουσα εβδομάδα. Για καλύτερη ρύθμιση κρατήσεων ο σύλλογος χρησιμοποιεί  ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων

• Οι αθλούμενοι πρέπει να δηλώνουν κατά την κράτηση την πρόθεση τους για άσκηση σε μονό η διπλό και να δηλώνουν υποχρεωτικά το όνομα του συμπαίκτη  σε μονό η των τριών συμπαικτών σε περίπτωση διπλού. Είναι υποχρεωμένοι δε,  σε περίπτωση αλλαγής συμπαικτών να δηλώνουν τα ονόματα τους. Σε αντίθετη  περίπτωση, οι αρχικώς δηλωμένοι αθλούμενοι στην κράτηση χάνουν το δικαίωμα  κράτησης για την επόμενη εβδομάδα. Σε περίπτωση υποτροπής η ποινή αυτή  διπλασιάζεται 

• Ο χρόνος ασκήσεως στα γήπεδα του Α.Σ.Α.Θ. είναι μια ώρα ανεξάρτητα αν η  άσκηση αναφέρεται σε μονό ή σε διπλό παιχνίδι. 

• Μόλις λήξει ο χρόνος άσκησης των αθλουμένων όπως αυτός αναγράφεται στο  «ημερολόγιο κρατήσεων», υποχρεούνται να σταματήσουν άμεσα την άσκηση και  να αποχωρήσουν από το γήπεδο, διευκολύνοντας έτσι την καλύτερη τήρηση του  προγράμματος. 

• Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο χρόνος ασκήσεως και δεν υπάρχουν  αναμένοντες παίκτες, τότε ο χρόνος άσκησης μπορεί να παραταθεί μέχρι την  προσέλευση των επομένων.  

• Οι αθλούμενοι μπορούν να προσκαλούν μη μέλη (φιλοξενία – guest) μέχρι 1  φορά τον μήνα.  

Το γήπεδο όταν δεν χρησιμοποιείται από τον προπονητή δύναται να διατεθεί για  κράτηση. Αυτό θα γίνεται σε συνεννόηση του Εφόρου με τον Επικεφαλής προπονητή.  Οι ώρες προπόνησης σε περιόδους που ο Σύλλογος έχει αναλάβει αθλητικές  διοργανώσεις θα μεταφέρονται μόνο αν ο Επικεφαλής προπονητής θεωρεί ότι αυτό  είναι δυνατόν. 

Σε περίπτωση προγραμματισμένης διεξαγωγής αγώνων όλα τα γήπεδα διατίθενται  στους αγώνες και το σύστημα κράτησης γηπέδων θα λειτουργεί με περιορισμούς. Οι  αθλούμενοι θα ενημερώνονται από ανακοίνωση τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν. 

Απώλεια ή καταστροφή υλικού του Συλλόγου (αντιανεμικά, φιλέ, παγκάκια κ.α.) από  μέλος θα επιβαρύνει το ίδιο. 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ 

Ο Έφορος του τμήματος αντισφαίρισης συνεργάζεται στενά με τον προπονητή και  υποστηρίζει ενεργά το έργο του.

Λειτουργεί ως σύνδεσμος διοικητικής φροντίδας και μέριμνας για την όσο το δυνατόν  μεγαλύτερη υποστήριξη του αθλητικού τμήματος και συμβάλλει ουσιαστικά και πάντοτε  σε απόλυτη συνεργασία με τον προπονητή, στην επίλυση τυχόν θεμάτων που  προκύπτουν κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

Παρακολουθεί την εκπαίδευση των αθλουμένων του συλλόγου και είναι υπεύθυνος για  τη διαρκή ενημέρωση και επικοινωνία τους σχετικά με την τήρηση του προγράμματος  προπονήσεων και του προγράμματος των γκρουπ, αλλά και όσον αφορά την  καταγραφή των σχολίων και παρατηρήσεων που επιθυμούν να θέσουν στο διοικητικό  μέρος της υποστήριξης. Έχει επίσης το καθήκον της άμεσης ενημέρωσης του ΔΣ για  όλες τις περιπτώσεις συμπεριφορών που βρίσκονται εκτός πλαισίου των αρχών και  αξιών του συλλόγου ή τυχόν πειθαρχικών παραπτωμάτων αθλουμένων. 

Επιμελείται την τάξη την καθαριότητα και την ευπρέπεια στους χώρους του Συλλόγου  έχοντας την γενική εποπτεία και φροντίζει για τη διατήρηση και την ασφάλεια των  εγκαταστάσεων.  

Εφαρμόζει αυστηρά τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και επιμελείται για την  συντήρηση και καλή λειτουργία του αθλητικού υλικού. Για κάθε πρόβλημα που εντοπίζει  ενημερώνει άμεσα τα μέλη του ΔΣ του Ομίλου. 

Η συνεισφορά του Εφόρου γίνεται αποκλειστικά σε εθελοντική βάση και βασίζεται στη  διάθεση προσφοράς και υποστήριξης των δραστηριοτήτων του Συλλόγου και των  αντίστοιχων αθλητικών τμημάτων και τμημάτων υποδομών. 

Ο Έφορος οφείλει με τη συμπεριφορά και τις δράση του να δίνει το παράδειγμα στους  αθλούμενους και με απλό αλλά μεθοδικό τρόπο να ενδυναμώνει τις διαπροσωπικές  σχέσεις τους, να επιτυγχάνει δημιουργικό και ομαδικό κλίμα στον σύλλογο και γενικότερα να συμβάλλει στην υποστήριξη του έργου των προπονητών και της  προώθησης του έργου της Διοίκησης όπως αυτό ανακοινώνεται κάθε φορά κατά την  έναρξη της περιόδου. Τέλος, οφείλει να λειτουργεί ως “πρότυπο” αντιπροσώπου του  Συλλόγου σε κάθε περίπτωση που καλείται να εκπροσωπήσει το Τμήμα σε φορείς,  οργανισμούς, ενώσεις, συλλόγους και σωματεία αλλά και προς το κοινό γενικότερα. 

Αν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου διαπιστώσει αδυναμία του εφόρου στην  υποστήριξη των στόχων του παρόντος οφείλει να προβεί στην άμεση αντικατάσταση  του με άλλο καταλληλότερο άτομο. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 

• Επικεφαλής προπονητής

1) Προτείνεται «Επικεφαλής προπονητής» από τον Έφορο του Τμήματος με βάση τα  προσόντα (εμπειρία, επιτυχίες, προϋπηρεσία στον σύλλογο κ.λ.π.) ο οποίος εγκρίνεται  από το Δ.Σ. του Συλλόγου. 

α) Ο «Επικεφαλής προπονητής» πρέπει να έχει Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής  Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στην αντισφαίριση, ή  ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωμα των σχολών προπονητών των άρθρων 31  και 136 του ν. 2725/1999 ή πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών  του εξωτερικού, περιλαμβανομένων και των πτυχίων Ε.Α.Σ.Α ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. σύμφωνα με  τα οριζόμενα στην παρ.5 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με  την παρ.14 του άρθρου 77 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α) 

2) Ο «Επικεφαλής προπονητής» έχει τις παρακάτω επιπρόσθετες υποχρεώσεις εκτός  αυτών που αναφέρονται στις γενικές υποχρεώσεις των προπονητών.  α) Επιβλέπει και μαζί με τον Έφορο και τους άλλους προπονητές του Τμήματος  καταρτίζει τα προγράμματα προπόνησης των αθλουμένων.  

β) Είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με τους άλλους προπονητές για μεταφορά αθλητών  σε άλλα προπονητικά τμήματα (π.χ. μεταφορά αθλητών σε προ αγωνιστικά ή  αγωνιστικά τμήματα).  

γ) Καθορίζει σε συνεργασία με τον Έφορο και τους άλλους προπονητές το πλάνο  προπονήσεων κάθε τμήματος και είναι υπεύθυνος για αυτό. 

δ) Συνεργάζεται με τον αρμόδιο Έφορο για το υλικό του Τμήματος (ανάγκες και  καλύτερη κατανομή αυτού) 

• Γενικές υποχρεώσεις προπονητών 

1) Ο προπονητής/τρια καταρτίζει το πρόγραμμα προπονήσεων μαζί με τον επικεφαλής  προπονητή σε συνεργασία με τους αθλούμενους ώστε να γίνει ο δυνατόν καλύτερος  καταμερισμός χρόνου αυτών σε συνδυασμό με τις εξωαθλητικές υποχρεώσεις και  περιορισμούς αυτών. Είναι δυνατόν μεσούσης της περιόδου να αλλάξει το αρχικό  πρόγραμμα προπονήσεων αν αυτό επιβάλλεται από διάφορες αναγκαίες συνθήκες. Το  πρόγραμμα υπογράφεται από τους προπονητές, τον Έφορο του Τμήματος και τον  Πρόεδρο του Συλλόγου. 

2) Οι προπονητές θα πρέπει να βοηθούν στην ομαλή λειτουργία του Τμήματος κατά τις  ‘’νεκρές΄’ περιόδους (διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα) εφ’ όσον ο όμιλος το κρίνει  απαραίτητο. Αυτό σημαίνει ότι δύνανται να κάνουν αναπροσαρμογή των προπονητικών  ωρών ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων κατά τις παραπάνω περιόδους. 

3) Οι προπονητές είναι υπεύθυνοι για την διάδοση και την προσέλκυση παιδιών στο  άθλημα της αντισφαίρισης. Για τον λόγο αυτόν είναι υποχρεωμένοι να επισκέπτονται  χώρους με παιδιά (Γυμνάσια, Δημοτικά κ.λπ.) και με επιχειρήματα και παρουσιάσεις να  προσπαθούν να παροτρύνουν τα παιδιά να ασχοληθούν με το άθλημα της  αντισφαίρισης.  

4) Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν παρουσιολόγιο/απουσιολόγιο  αθλουμένων. Αν κάποιος ανήλικος αθλούμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα από την 

προπόνηση πρέπει να επικοινωνούν με τους γονείς ή κηδεμόνα του για να τον  ενημερώσουν και να μάθουν το λόγο της απουσίας. 

5) Οι προπονητές υποχρεούνται να ενημερώνουν και να συνεργάζονται με τον Έφορο  του Τμήματος σε συνεχή βάση και οσάκις τους ζητηθεί να ενημερώνουν και το Δ.Σ. του  σωματείου για την πορεία των τμημάτων ή συγκεκριμένων αθλητών. Για το λόγο αυτού  δικαιούνται και να εισηγούνται προς το Δ.Σ . (μέσω του Εφόρου) τη λήψη μέτρων που,  κατά την κρίση τους, θα βελτιώσουν το αγωνιστικό επίπεδο των αθλητών-τριών, τη  λήψη πειθαρχικών κ.λπ. μέτρων, τις ηθικές ή υλικές επιβραβεύσεις κ.λπ. Σε κάθε  περίπτωση αποκλειστικά αρμόδιο για τη λήψη σχετικών αποφάσεων είναι το Δ.Σ. του  σωματείου.  

6) Κατά την άσκηση του προπονητικού τους έργου (όπως αυτό Ανωτέρω εξειδικεύεται)  οι προπονητές έχουν ελευθερία λήψης πρωτοβουλιών, επιλογών και αποφάσεων.  Όμως απαγορεύεται ρητά στους προπονητές οποιαδήποτε κρίση (ιδιωτικά ή δημόσια) ή  σχόλιο σχετικά με το σωματείο, τις σχέσεις τους με αυτό ή μέλη του Δ.Σ. του σωματείου  ή συναδέρφους τους προπονητές ή αθλητές. 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ 

Μέρος στις προπονήσεις μπορούν να λάβουν μόνο οι ταμειακώς ενήμεροι αθλούμενοι. 

Το αντίτιμο των προπονήσεων προκαταβάλλεται στο σύνολο του εντός τού πρώτου  δεκαημέρου κάθε μήνα. Σε περίπτωση μη καταβολής του εντός της ορισμένης  προθεσμίας, ο αθλούμενος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις προπονήσεις. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής τού αντιτίμου για διάστημα μεγαλύτερο των  τριών εβδομάδων ο προπονούμενος θα χάνει τη θέση του στο αντίστοιχο πρόγραμμα  όπου έχει εγγραφεί και η θέση του θα διατίθεται στον επόμενο ενδιαφερόμενο. 

Σε περίπτωση πού αθλούμενος απουσιάζει από τις προπονήσεις, για οποιοδήποτε  διάστημα, σε κάθε περίπτωση οφείλει να καταβάλλει στο σύνολο του, τό αντίτιμο πού  αντιστοιχεί στην περίοδο απουσίας του. 

Σε περίπτωση πού αθλούμενος διακόπτει τίς προπονήσεις του, για μακρά περίοδο,  αυτός οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τους προπονητές και το Δ.Σ. του Συλλόγου, ώστε  νά αντικατασταθεί με άλλο αθλούμενο, και να μην είναι απαιτητές οι χρηματικές του  υποχρεώσεις σε περίπτωση επανένταξης του στο πρόγραμμα προπονήσεων.  

Το ύψος του μηνιαίου αντιτίμου των προπονήσεων, καθορίζεται σύμφωνα μέ το  πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται κάθε προπονούμενος στην αρχή της περιόδου. Δεν  αλλάζει σε καμμιά περίπτωση, ανάλογα με τις παρουσίες ή απουσίες του στις  προπονήσεις.  

Το ΔΣ του Συλλόγου σε συνεργασία με τον Επικεφαλής προπονητή στην αρχή κάθε  περιόδου καταρτίζουν και το αντίτιμο των προπονήσεων.

Οι προπονήσεις κάθε περιόδου αρχίζουν τον Σεπτέμβριο και τελειώνουν τον Ιούνιο του  επομένου έτους. Στις διακοπές των Χριστουγέννων και Πάσχα τα τμήματα λειτουργούν  κανονικά, πλην των επισήμων αργιών και κατά συνέπεια το αντίτιμο των προπονήσεων  για την περίοδο αυτή καταβάλλεται κανονικά. 

Ο παρών κανονισμός υπόκειται σε αλλαγές οποτεδήποτε αποφασιστεί από το Δ.Σ.

email: asathalimos@gmail.com

τηλ : 6944698697

el